Volledig scherm
© MAM

Snoepe

StreektaalMien schoônmoeder was ‘n snoeper, misschien is ze daerom wè zô oud g’ore. Z’ao bienae aoltied wè pumperment bie d’r. Ze was dan koninklijk an ‘t snoepen, want op de pumpermenten stieng ‘t portret van konehinne Wilhelmina. Ons kieke zaalf nie naer ‘t maark, mâ wulder luste ‘t ok graeg. 

In de auto è m’n aoltied wè ‘n doôze mit snoep, meêstentieds drop. De meêste butelanders behriepe daer niks van, ze motte van dat spul niks è, mâ drop is t’r gelokkig vô ons in vee soorten. Ik bin aoltied gek eweest op laurierdrop. M’n aode vroeher vlak bie ons uus ‘n drohist in daer gieng ik dan dat spul koape. Ie dee ‘n puupje in ‘n pepiere zakje in zei:”Jongeheer, ‘t is ook nog goed voor de maag”. As ik tuus kwam, most ik ‘t puupje nog wè mit ‘n groôt broôdmes in stikjes kappe, dat was agheêl nie zô makkelijk. Mâ dat aod’ik d’r vô over, zô lekker was ‘t. 

Tehenwoordig kû m’n de laurierdrop kant in klaer aele bie de drohist in ‘n glaeze potje. Mien kleinkinders motte ‘t nie è, want ze vinde ‘t te staark. Vroeher wier d’r ok best gesnoept. Mien vaoder kwam uut Midden-Beemster in was ok bakkersknecht eweest. Ie kon levendig vertaale dat ze ‘t deêg vô ‘t rohhebroôd mit bloôte voeten deeje kneeje. Dat was in dien tied, behin twintigste eêuw, eêl gewoon. Ze zû toch wè eêst ulder voeten ewassen è. Mit Sinterklaos bestelden’n vô eêl de femielje ‘n taoipoppe bie z’n ouwe baes. Zô’n poppe was wè ‘n aolve meter, echt waer. 

Onze ouwers wilde dat netuurlijk ‘t liefste stiekum doe, zôdat ‘t tot ‘t leste spannend zou bluve. Dat was eêl moelijk, want as ze geleverd wiere kô je de taoi-taoi in ‘t eêle uus ruke. Dust as ik in de klaostied tuus kwam dee ik eêst mâ ‘s m’n neuze flienk op’aele. Gelokkig bleef d’r nog vee spannends over, want sinterklaos mit aole pakjes die wulder vô mekaore mieke was vô aolemaele ‘n groôt feêst. Wulder aode ‘n voôr- in ‘n achterkaemer. In de winter gienge de schuufdeuren dicht in was ‘t in de voôrkaemer aarg koud. 

D’r stienge twî groôte crapauds in mien broer zette zien poppe achter d’n eênen in ikke achter d’n aoren stoel. Aalken aeven aelde wulder onze taoipoppen even naer de waarme achterkaemer in sneeje d’r ‘n reêpe van of. Op die meniere aode m’n d’n eêle maend december wat te snoepen. In noe gae ik eêst ‘n pumperment klaer laahe vô de preek van kommende zondag. As die nie om naer te luusteren is è’k in aalk geval dát toch.