Volledig scherm
© Thinkstock

Havenbedrijf Antwerpen vecht aanleg kabel naar windpark Borssele aan

ANTWERPEN - Het Havenbedrijf Antwerpen wil niet dat de stroomkabel naar het toekomstige windpark voor de Zeeuwse kust wordt aangelegd door de Westerschelde.

Het havenbedrijf heeft daarom beroep ingesteld bij de Raad van State in Den Haag. Het vindt dat het voorgestelde tracé een risico is voor de veiligheid van het scheepvaartverkeer van en naar Antwerpen. Want de kabel ligt in het drukst bevaren gebied van de Westerschelde, benadrukt het havenbedrijf. Volgens de Antwerpse haven zijn er verschillende alternatieven voor het kabeltracé, maar zijn die onvoldoende onderzocht.

'Drukst bevaren gebied'

Nederland wil vijf windparken op zee bouwen, die samen 3500 megawatt aan energie moeten leveren. De energie die op zee opgewekt wordt, moet aan land gebracht worden. Het net op zee bestaat uit twee transformatorstations in zee, vier onderzeese 220kv hoogspanningskabels naar land, het ondergrondse tracé op land en een nieuw hoogspanningsstation in Borssele. Voor deze 'aanlanding' zijn verschillende opties mogelijk. De Nederlandse overheid heeft een voorkeur om de kabel via de Westerschelde naar Borssele te leiden en heeft daarvoor vergunningen verleend.

Het Havenbedrijf Antwerpen stelt dat het voorgestelde tracé 'onverenigbaar is met de Scheldeverdragen die in 2005 tussen Vlaanderen en Nederland werden afgesloten'. Daarin zijn afspraken gemaakt over de veiligheid, toegankelijkheid en natuurlijkheid van de rivier. Want de kabel ligt straks in het drukst bevaren gebied van de Westerschelde, op het knooppunt van alle scheepvaarttrafieken van alle Scheldehavens.

Alternatieven

Ook zou de aanleg van de kabel 'nieuwe artificiële obstakels creëren voor de scheepvaart', aldus het Havenbedrijf. Vlaanderen heeft in de jaren '90 nog bijna 50 miljoen euro uitgegeven voor het opruimen van scheepswrakken in Westerschelde met het oog op verdieping in 1995. "Opnieuw obstakels creëren is weinig redelijk in het licht van de inspanningen die in het verleden zijn gedaan om de rivier zo veilig mogelijk te maken", aldus het Havenbedrijf.

Het Havenbedrijf wil bij de rechter afdwingen dat alternatieven beter worden onderzocht. "De vaarwegfunctie van de Westerschelde mag niet aangetast worden. Geen enkele ingreep mag een belemmering vormen voor de veiligheid en vlotheid van het internationale scheepvaartverkeer van en naar de haven van Antwerpen", aldus het Havenbedrijf.