article
1.6237417
Julder è in deze krante kunne leze dat je in Brussel bie ‘t Atomium eêl oahe kan zitte ete. Je gae mit ‘n kro maansen an taefel zitte in dan ‘oor je nae bove ge’ese. Vuuftig meter boven de grond zit je dan te eten.
Mâ die lange Ollanders kriehe aolemaele kramp (audio)
Julder è in deze krante kunne leze dat je in Brussel bie ‘t Atomium eêl oahe kan zitte ete. Je gae mit ‘n kro maansen an taefel zitte in dan ‘oor je nae bove ge’ese. Vuuftig meter boven de grond zit je dan te eten.
http://www.pzc.nl/extra/streektaal/henk-blom/m%C3%A2-die-lange-ollanders-kriehe-aolemaele-kramp-audio-1.6237417
2016-08-02T14:26:00+0000
http://www.pzc.nl/polopoly_fs/1.4551753.1477391501!image/image-4551753.jpg
Zierikzee,Dialect,Taal,Streektaal,hermes
Henk Blom
Home / Extra / Streektaal / Henk Blom / Mâ die lange Ollanders kriehe aolemaele kramp (audio)

Mâ die lange Ollanders kriehe aolemaele kramp (audio)

Foto's
1
Reacties
Reageer
  Julder è in deze krante kunne leze dat je in Brussel bie ‘t Atomium eêl oahe kan zitte ete. Je gae mit ‘n kro maansen an taefel zitte in dan ‘oor je nae bove ge’ese. Vuuftig meter boven de grond zit je dan te eten.

  Bin je ‘n bitje benauwd zô oahe dan mô je nie nae benee kieke, mâ naer ‘t eten of naer je overbure. Noe, je zâ toevallig ‘n lillikerd tehenover je te zitten è.

  Toe dat ik dat bericht dee leze docht ik eêst: zou ‘t toch wè waer weze? Mâ jao, d’r stieng ‘n foto bie, dan mô je ‘t aest wè gloave, is ‘t gin waer? De waereld is eêmae zot g’ore. In jao, ‘t bin Belhen, je ziet ‘t mâ wî. ‘t Is in bluuft ‘n raor volkje.

  Mâ toe dat ik d’r over dû docht most ik erkenne dat Endrik in de vrouwe net zukke diengen edaen è. Of in aalk geval bienae net zô. In Bangkok is ‘n eêl beroemde eettente, beroemd omdat je d’r oahe kan zitte ete. In dan è je ‘n geweldig uutzicht. Dust wulder moste daer ok nae toe. Toe dat ons op ‘t dek kwaeme zaete aole taefeltjes an de rand vol. Die maansen aode ‘n geweldig uutzicht op de straete benee. Vô ons was t’r aarhest midden op ‘t dek nog ‘n plekje in dae zag je niks. Jao, de vrouwe, mâ die zie’k aalken dag â.

  Oe of dat je zit t’eten is volhes sommigte maansen eêl belangriek in ze verzinne dust van aoles. In Marokko è m’n mit onderde maansen op ‘n groôt plein zitte ete an lange taefels, dat zou zô leutig weze. Ik vond ‘t eêmae niks. Jao, je gaet’r mit de kro van de bus nae toe in je doe vee lache om wat of je om j’n ene kan zie, mâ uuteindelienge is ‘t net niks.

  M’n è ok nog ‘s in ‘n kasteêl zitte ete in wat dienk je? Dae zaete m’n in de kelder! Die was vroeher, eêuwen elee, vô ‘t perseneêl. Zaalf zaete de ridders mit ulder femielje in de moôiste zael waer nog wat vier kon brande. In de kelder was ‘t koud in onhezellig in toe dat wulder d’r zaete t’eten kon ik ‘t ok nie aarg gezellig vinde.

  Wat of je doe ete is netuurlijk ‘t belangriekste. De vrouwe durf wat dat anbelangt vee meer as ik. In Spanje nam ze ‘n potje mit ienktvisjes. ‘t Was zô eêt dat ‘t nog borrelde in de kleine ienktvisjes bewohe daedû. Ze leke nog levend. Z’eit ‘r ‘n stuitje nae zitte kieke in zitte slikke, mâ toe eit ze ‘t toch op’ehete. Knap ô!

  De Chinezen ete g’loaf ik zô’n bitje aoles. Daer è m’n de schaepe-oahen in de uuthedroagde aehedissen lekker laete stae. M’n è d’r op straete zitte ete in wulder zaete op eêl laehe kleine stoeltjes. Die Chinezen bin nie zô groôt, weet je. Mâ die lange Ollanders kriehe aolemaele kramp in ulder beênen in ik zag op de straete aomè beêsjes krupe. Dan eet je toch nie zô lekker. Leut aode m’n netuurlijk wè wî.

  Neênt, dan toch mâ naer Belhië vô ‘n bord mit frieten, die motte daer eêl lekker weze.